1. DÜNYA SAVAŞI İÇİN CİHAD İLANI

 1. Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Padişah ve İslam Halifesi 5. Mehmed Reşad tarafından 14 Kasım 1914 günü tebliğ edilen cihad ilanının metni aşağıdaki gibidir.
  1. İslâmiyyet aleyhine tehacüm-ü âda (düşman saldırısı) vâ­ki ve memalik-i İslâmiyyenin gasb ü gareti (zorla alınması ve yağmalanması) ve nüfus-u İslâmiyyenin sebi ve esir edilmele­ri mütehakkak olunca padişah-ı İslâm hazretleri nefir-i âm (cemaati toplama) suretiyle cihadı emrettikte İnfiru hifafen ve sıkaken… âyet-i celilesi hükm-ü münifince (ulu) kâffe-i Müsli­mîn üzerine cihat farz olup genç ve ihtiyar, piyade ve süvari olarak bilcümle aktardaki (her taraftaki) Müslimîn malen ve bedenen cihata müsaraat eylemeleri [girişmeleri]  farz-ı ayn olur mu?

  – Elcevab: olur.

  1. Bu suretle elyevm makam-ı hilâfet-i İslâmiyye ve me­malik-i mahruse-i şahane sefain-i harbiye (savaş gemilerine) ve asakir-i berriyesine (piyadelerine) hücum etmek suretiyle hilâfet-i İslâmiyyeye aduvv (düşman) ve nüfuz ve neuzübillâhi tealâ nur-u âli-i İslâmiyetin itfa ve im­hasına (ışığının söndürülmesine ve yok edilmesine) sâi bul­dukları mütehakkak olan Rusya ve İngiltere ve Fransa ile on­lara muin (yardımcı) ve zahir olan hükümetlerin taht-ı idarelerinde (yönetimi altında) bu­lunan kâffe-i Müslimînin (bütün Müslümanlar) dahi mezkûr hükümetlerin aleyhi­ne ilân-ı cihat ederek bilfiil gazaya müsaraat eylemeleri (girişmeleri) farzolur mu?

  – Elcevab: olur.

  1. Bu suretle maksudun husulü cemî Müslimînin cihada müracaat eylemelerine mütevakkıf iken bazıları neuzübillâhi tealâ tehalüf etseler (aykırı davransalar) tehalüfleri mâsı-yet-i azîme (büyük asilik) olup gazab-i ilâhîye ve bu mesuli-yet-i şenianın cezasına müstahak olurlar mı?

  – Elcevab: olurlar.

  1. Bu suretle hükûmet-i İslâmiye ile muharebe eden hükûmat-ı mezkûre ahali-i İslâmiyesi kendilerini kati ve hatta cemî aileleri mahv ile ikrah ve icbar edilmiş olsalar bile hükû­met-i İslâmiye asakiri (askerleri) ile muharebe etmeleri şer’an haram-ı kat’i ile haram olup katil olmalarıyla nâr-ı cahime (cehen­nem ateşine) müstehak olurlar mı?

  – Elcevab: olurlar.

  1. Bu suretle harb-i hâzırda İngiltere ve Fransa ve Rus­ya ve Sırbiya ve Karadağ hükümetleriyle zahirlerinin idarele­rinde olan Müslümanların hükûmet-i seniye-i İslâmiyeye muin (yardımcı) bulunan Almanya ve Avusturya aleyhine harbetmeleri hilâfet-i İslâmiyenin mazarratını mucip olacağından esm-ü azîm (büyük günah) olmakla azab-ı azîme müstehak olurmu?

  – Elcevab: olur.

Hamiş: Fotoğrafta cihad ilanını halka okuyan “Medine Şerifi” görülüyor.10689687_954118461296390_2985146140035612278_n

About Mehmet Dilbaz
Mehmet Dilbaz. 1974 İstanbul doğumlu. Kabataş Erkek Lisesi ve Trakya Üniversitesi Turizm bölümü mezunu. Tarih araştırmacısı, halen çeşitli internet sitelerinde ve interaktif sözlüklerde ağırlıklı tarihi konularda yazmakta... http://instagram.com/kaybolantarihinpesinde

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.